Αιμάτωμα όρχεως

Αιμάτωμα όρχεως

Αιμάτωμα όρχεως που εκδηλώνεται με ανώδυνη διόγκωση οσχέου, παρουσίαση μίας περίπτωσης
1Χ.Νικολαιδου,1Θ.Παπαθωμάς,1Ε.Αναγνώστου,1Σ.Αγγελίδου,2Γ.Σικαλίδης, 2Χ.Θεοχαρίδης, 2Σ.Χαραλάμπους
1.Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονικής
2.Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η ανώδυνη διόγκωση οσχέου σε άντρα συνήθως παραπέμπει στην ύπαρξη όγκου. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες λιγότερο συχνές αιτίες,όπως η ορχίτιδα, το αιμάτωμα, η εντοπισμένη αγγειίτιδα του όρχεοω ή και οι συστηματικές αγγειίτιδες.

Σκοπός: Η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης ορχικού αιματώματος με συνυπάρχουσες  αλλοιώσεις αγγειΪτιδας και αλληλεπικάλυψη αιτίου και αποτελέσματος.

Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής 41 χρονών,με ελεύθερο ατομικό ιστορικό,προσήλθε στην Oυρολογική Kλινική λόγω ανώδυνης διόγκωσης δεξιού οσχέου. Κλινικά,ψηλαφητή μαλακή μάζα κάτω πόλου δεξιού όρχεος. Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος έδειξε ατρακτοειδές μόρφωμα. Πραγματοποιήθηκε ερευνητκή διάνοιξη,ταχεία βιοψία που απέβη αρνητική και πάρθησαν βιοψίες.

Αποτελέσματα: Μακροσκοπικά, μετά τη διάνοιξη της κάψας,εξήλθαν τμήματα αιματώματος και εύθρυπτος ορχικός ιστός. Σε δεύτερο χρόνο,η μικροσκοπική εξέταση έδειξε τμήμα ορχικού παρεγχύματος με τμήματα αιματώματος τόσο στην παρυφή του όσο και μεταξύ των σωληναρίων στο διάμεσο ιστό. Τα σωληνάρια εμφάνιζαν εικόνα κλιμακούμενης υποσπερματογένεσης και εστίες πλήρους ατροφίας. Ο διάμεσος ιστός παρουσίαζε επίσης οίδημα και πυκνές φλεγμονώδεις διηθήσεις που εστιακά διηθούσαν και το τοίχωμα των  αγγείων. Παρατηρήθηκαν πολλαπλές διατομές φλεβών μέσου μεγέθους καθώς και εναπόθεση ινικής στο τοίχωμά τους. Σε πολλές διατομές αναγνωρίστηκαν και ενδοαυλικοί θρόμβοι,που κατά θέσεις προκαλούσαν πλήρη απόφραξη.

Συμπεράσματα:

  • Η διαφορική διάγνωση ανώδυνης διόγκωσης του οσχέου είναι ευρεία. Τόσο το ενδοορχικό αιμάτωμα όσο και η αγγειϊτιδα δεν έχουν πάντα ξεκάθαρη κλινικοεργαστηριακή  εικόνα για αυτό απαιτείται λεπτομερές ατομικό ιστορικό, υπερηχοτομογραφικός έλεγχος και πιθανώς ιστολογική εξέταση.
  • Συστηματικές αγγειίτιδες, όπως η οζώδης πολυαρτηρίτιδα ή νόσος Αδαμαντιάδη-Bechet, μπορούν να εκδηλωθούν με μεμονωμένη προσβολή ενός όρχεως. Συστάθηκε περαιτέρω έλεγχος προς αποκλεισμό συστηματικής νόσου.