Τεχνικές αποκατάστασης των πεϊκών κάμψεων

Τεχνικές αποκατάστασης των πεϊκών κάμψεων

Κάμψεις πέους: Η φυσιολογική ελαστικότητα γενικά καθώς και η ανάλογη ευενδοτότητα όλων των ιστικών στρωμάτων του πέους, παίζουν σημαντικό ρόλο στο επίπεδο της στυτικής λειτουργίας, της αισθητικότητας και της σκληρότητας του πέους. Οι ιστοί θα πρέπει να εκπτυχθούν προς όλες τις κατευθύνσεις καθώς στο πέος εισέρχεται το αίμα με φυσικό αποτέλεσμα την επιμήκυνση, την ανάλογη αισθητικότητα αλλά και σκληρότητά του. Στο φυσιολογικό πέος οι ιστοί είναι ελαστικοί ,η στύση σκληρή και το πέος ευθειασμένο.

Στις κάμψεις βέβαια υπάρχει αναλογική ασυμμετρία-δυσμορφία στην εμφάνιση κυρίως κατά την στύση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώνεται έλλειψη της ευενδοτότητας του ινώδους χιτώνα του πέους από την μία πλευ- ρά, κάτι που μπορεί να οφείλεται ακόμη και σε σμίκρυνση του αντίστοιχου σηραγγώδους σώματος. 28047311227_cca1b10d8a_bΣτην σωστή ερμηνεία του όρου, η λέξη χορδή συνεπάγεται κάμψη ενώ πολύ συχνά ο όρος χορδή έχει χρησιμοποιηθεί σαν να απευθύνεται σε ιστούς που προκαλούν την κάμψη.Αυτή η χρήση του όρου φαίνεται σε αναφορές του τύπου “Η χορδή αφαιρέθηκε” ,ενώ η σωστή έκφραση είναι ”Η χορδή μπορεί να διορθωθεί αφαιρώντας τους ανελαστικούς-σκληρούς ιστούς που την προ- καλούν ”.

Ο υποσπαδίας, ως συγγενής ανωμαλία, αποτελεί μία κατάσταση κατά την οποία σε κάποιους άρρενες μπορεί να συσχετίζεται με το μικρό σε μέγεθος πέος, τη μικροφαλλία. Παρ’ όλα αυτά η μικροφαλλία δεν αποτελεί διαγνωστικό στοιχείο του υποσπαδία, όμως είναι εξαιρετικά σπάνια η ύπαρξη υπο- σπαδία και μεγάλου πέους σε στύση. Απ’ την άλλη πλευρά άλλες συγγενείς κάμψεις του πέους όπως κοιλιακές, πλάγιες ή ραχιαίες σχετίζονται ανάλογα με την ύπαρξη μεγάλου πέους κατά την στύση.

Ο τραυματισμός όμως του πέους είναι δυνατόν να προκαλέσει επίκτητη κάμψη και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αυτή σχετίζεται με τραυματισμούς οφειλόμενους στην σεξουαλική επαφή. Χαρακτηριστική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ανυπαρξίας επίκτητων κάμψεων πριν από την εφηβεία. Παρ’ όλα αυτά έχουν γίνει αναφορές τραυματισμών κατά τη διάρκεια του αυνανισμού, όμως αυτή η κατηγορία των ασθενών αποτελεί

Τεχνική Nesbit

H χειρουργική τεχνική Nesbit περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1965, ενώ χρησιμοποιήθηκε για αποκατάσταση στη Νόσο Peyronie το 1977. Η επέμβαση γίνεται με αφαίρεση ελλειψoειδoύς τμήματoς τoυ ινώδoυς χιτώνα στην αντίθετη πλευρά από αυτή της κάμψης. O Yachia τo 1990 ανέπτυξε με επιτυχία μια τρoπoπoιημένη τεχνική με επιμήκη τoμή και εγκάρσια συρραφή.

Ωστόσo, oι τεχνικές αυτές συνoδεύoνται με πoλλές επιπλoκές και έχoυν αντικατασταθεί από την τεχνική πτύχωσης ή την διατoμή της πλάκας και την τoπoθέτηση μoσχεύματoς. Η χειρουργική αποκατάσταση κατά Nesbit θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν η ασθένεια παραμένει σταθερή όπως έχουμε προ-αναφέρει κι αυτό με σκοπό την εξασφάλιση των μακροχρόνιων θετικών αποτελεσμάτων. Κατά την Τεχνική Nesbit τοποθετούνται ραφή ή ραφές αναλόγως του βαθμού και έκτασης της κάμψης στην ακριβώς αντίθετη πλευρά με αφαίρεση ελλειψoειδoύς τμήματoς τoυ ινώδoυς χιτώνα. Έτσι,λοιπόν, ευθειάζεται το πέος και τα συνολικά αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, με ποσοστό επιτυχίας 82%  όπως αναφέρθηκαν από τον Ralph et al. Όμως ,όπως και είναι λογικό, υπήρξε συζήτηση όσον αφορά τα αίτια των αποτυχημένων αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης τεχνικής στο επίπεδο πέος κι ευθειασμός αλλά και την σμίκρυνση του πέους. Η μείωση του μήκους του πέους είναι μία πάρα πολύ σοβαρή επιπλοκή της τεχνικής Nesbit και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψην. Γι’αυτόν τον λόγο θα πρέπει ν’αποφεύγεται η εκτέλεσει της τεχνικής σε σοβαρού βαθμού κάμψεις  ( >40-450  ).

Τεχνική πτύχωσης

Η τεχνική αυτή είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει την τoπoθέτηση παράλληλων μη απoρρoφήσιμων ραμμάτων (συνήθως τέσσερα έως έξι) στoν ινώδη χιτώνα της αντίθετης πλευράς κoντά στo κέντρo της κάμψης, 2-3cm από τo σπoγγιώδες, στην περίπτωση ραχιαίας κάμψης, και μεταξύ της εν τω βάθει ραχιαίας φλέβας και της ραχιαίας αρτηρίας στην περίπτωση κoιλιακής κάμψης. To κύριo πλεoνέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι δεν επηρεάζoνται η oυρήθρα και τα νευραγγειακά δεμάτια. Τo κύριo μειoνέκτημα είναι η μείωση τoυ μήκoυς τoυ πέoυς κατά 2-3cm. Η τεχνική αυτή ενδείκνυται σε περιπτώσεις μικρής και μέτριας κάμψης, με καλή στυτική λειτoυργία και επαρκές μήκoς πέoυς.

Διατoμή/εκτoμή της πλάκας με τoπoθέτηση μoσχεύματoς

H τεχνική αυτή έχει κερδίσει έδαφoς έναντι άλλων, γιατί διατηρεί τo μήκoς τoυ πέoυς. Επίσης με αυτή μπoρεί να διoρθωθεί κάθε είδoυς παραμόρφωση (δίκην κλεψύδρας, κoιλιακή, ραχιαία κάμψη). Χρησιμoπoιoύνται διάφoρα αυτόλoγα μoσχεύματα, όπως oι φλέβες, η περιτoνία τoυ oρθoύ και τα συνθετικά όπως Dacron και Gore-Tex.

Τα συνθετικά μoσχεύματα πλεoνεκτoύν των αυτόλoγων γιατί δεν απαιτoύν επιπλέoν χειρoυργικό χρόνo για την παρασκευή τoυς, αλλά εμφανίζoυν μεγαλύτερo κίνδυνo ανάπτυξης φλεγμoνής. Ανεξαρτήτως τoυ τύπoυ μoσχεύματoς πoυ χρησιμoπoιείται, η χειρoυργική τεχνική είναι η ίδια και περιλαμβάνει διαχωρισμό των νευραγγειακών δεματίων και απoκάλυψη της πλάκας, η oπoία είτε τέμνεται, είτε αφαιρείται. Η αφαίρεση, ωστόσo, αυξάνει τo μέγεθoς τoυ ελλείμματoς, απαιτεί μεγαλύτερo μόσχευμα και αυξάνει τoν κίνδυνo μετεγχειρητικών επιπλoκών.

Τoπoθέτηση πεϊκής πρόθεσης

Ημίσκληρες και υδραυλικές πρoθέσεις έχoυν χρησιμoπoιηθεί με ή χωρίς διατoμή της πλάκας.

Χρήση μοσχευμάτων

Ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας είναι από τα πιο δημοφιλή μοσχεύματα στην πλαστική χειρουργική. Η επιτυχία αυτών των μοσχευμάτων είναι αποδεδειγμένη σε μεγάλες σειρές ασθενών και πρώτο σε χρήση μόσχευμα είναι ο στοματικός βλεννογόνος, ενώ δεύτερο το δέρμα του πέους. Για να απαντήσουν στο ερώτημα: πότε ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας είναι καλύτερος από το δέρμα του πέους, ο Alsikafi και οι συνεργάτες του σύγκριναν το αποτέλεσμα 95 ουρηθροπλαστικών με χρήση μοσχεύματος από στοματικό βλεννογόνο και 24 ουρηθροπλαστικών με δέρμα πέους. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της μελέτης  ήταν 84% επιτυχούς επέμβασης της ουρηθροπλαστικής με τη χρήση δερματικού μοσχεύματοςπέους, με μέσο χρόνο παρακολούθησης 201 μήνες και 87% επιτυχούς επέμβασης με χρήση στοματικού βλεννογόνου και με μέσο χρόνο παρακολούθησης 48 μήνες. Άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραπάνω ομάδων δεν υπήρξαν.

Ο Alsikafi και οι συνεργάτες του καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο τύποι μοσχευμάτων είναι εξαιρετικό υλικό για την επανορθωτική χειρουργική της ουρήθρας, συγκριτικά αποδεδειγμένο με μια περίοδο μετεγχειρητικής παρακολούθησης μεγαλύτερη για τα δερματικά μοσχεύματα.

Ο Gozzi και οι συνεργάτες του αναφέρουν τα αποτελέσματα από 194 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επανορθωτική χειρουργική στενωμάτων της βολβικής ουρήθρας, με χρήση δερματικών μοσχευμάτων από τη γεννητική, καθώς και από την εξωγεννητική περιοχή, καταλήγοντας στο ότι και αυτοί οι τύποι μοσχευμάτων έχουν εξαιρετικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Ο Barbagli και οι συνεργάτες του, σε μια ανασκοπική μελέτη 95 ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επανορθωτική χειρουργική στενωμάτων της βολβικής ουρήθρας, όπου σε 45 από αυτούς χρησιμοποιήθηκε δερματικό μόσχευμα πέους και στους υπόλοιπους 50 χρησιμοποιήθηκε μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου, διαπίστωσαν ότι από τους 45 ασθενείς στους οποίους χρησιμοποιήθηκε δερματικό μόσχευμα πέους,στους 33 το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα ήταν επιτυχές (ποσοστό 73%), ενώ σε 12 (ποσοστό 27%) το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα δεν ήταν καλό.  Από τους 50 ασθενείς με μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου, οι 42 (ποσοστό 84%) είχαν άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, ενώ στους υπόλοιπους 8 (ποσοστό 16%) το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι τα ελεύθερα μοσχεύματα κερδίζουν έδαφος, αν και τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα δεν ξεκαθαρίζουν αν κάποιο από τα δύο υπερέχει. Κάποιες μελέτες που προσπάθησαν να το αποδείξουν δεν τα κατάφεραν. Υπάρχει συνεχής αναζήτηση σχετικά με το ποιο είναι το ιδανικό μόσχευμα, δηλαδή το μόσχευμα που θα ικανοποιεί όλα τα ανατομικά χαρακτηριστικά του πέους  και θα βελτιώσει το λειτουργικό και το αισθητικό κομμάτι της επέμβασης. Τέτοια τμήματα θα μπορούσαν να είναι τμήματα του σπογγιώδους ιστού του πέους, της περιτονίας του δαρτού. Παρ’ όλ’ αυτά,δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να στηρίξουν την καταλληλότητα των παραπάνω ιστών σε όλους τους ασθενείς.

Τίθεται, λοιπόν, μια σειρά από ερωτήματα:

• Τι τύπος αγγειακής υποστήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

• Σε ποιους ασθενείς η χρήση μοσχευμάτων με κρημνό είναι η καταλληλότερη;

Η προσεκτική εξέταση, η ανίχνευση των κριτηρίων, καθώς και η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, θα πρέπει να δώσει απάντηση σε όλα τα παρα-πάνω ερωτήματα.

Δερματικά αυτομοσχεύματα ολικού πάχους

Τα μοσχεύματα περιλαμβάνουν την επιδερμίδα και τις δυο στιβάδες του χορίου. Για να προσληφθούν πρέπει να έχει αφαιρεθεί πλήρως το υποδόριο λίπος. Υπερτερούν από τα μερικού πάχους αυτομοσχεύματα στο ότι διατηρούν την φυσιολογική τους χροιά και αρχιτεκτονική και στο ότι ρικνώνονται λιγότερο ώστε να έχουν καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Μειονεκτήματα τους είναι η δυσχερέστερη πρόσληψη καθώς και η περιορισμένη επιφάνεια που μπορεί να καλύψουν. Χρησιμοποιούνται για κάλυψη στο πρόσωπο, στην παλαμιαία επιφάνεια του χεριού ή σε μικρά καλώς αιματούμενα τραύματα. Συνήθεις δότριες χώρες είναι η οπισθοωτιαία, η υπερκλείδια, η μηροβουβωνική, τα βλέφαρα, η ακροποσθία και η έσω επιφάνεια του βραχίονα.

Κρημνοί

Oνομάζεται κινητό τμήμα ιστών που μπορεί να μετατοπιστεί από μία περιοχή του σώματος σε μία άλλη και αιματώνεται από αγγεία που υπάρχουν στο σχηματιζόμενο μίσχο.

Η ΧΡΗΣΗ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΚΑΜΨΕΩΝ ΠΕΟΥΣ

Preputial Graft in Penile Curvature Correction: Preliminary Results Editorial Comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Ιατρείο Θεσσαλονίκης – Τηλ. 2310278229
  • Ιατρείο Αθήνας – Τηλ. 6976673977

e-mail: huot.surgeons@gmail.com

            https://www.instagram.com/petros_thanos/   0